Bol je neugodno, osjetilno i emocionalno iskustvo povezano sa stvarnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva ili uvjetovano štetom ili ozljedom (prema International Association for the Study of Pain). 

Bol se razvila kao prilagodba organizma na opasne podražaje i ima adaptivnu ulogu, a postoje dvije vrste: akutna i kronična. Akutna bol je normalan fiziološki odgovor na kemijski, termički ili mehanički podražaj povezan s određenom traumom ili akutnom bolešću u trajanju kraćem od šest mjeseci. 

Kronična bol traje duže od šest mjeseci i može se nastaviti kada za to ne postoji vidljivi uzrok odnosno kada je ozljeda tj. oštećenje tkiva zacijelilo. Bolni signali mogu ostati aktivni u živčanom sustavu tjednima, mjesecima ili čak godinama.                                                                                                        

Kroničnu bol možemo podijeliti na nociceptivnu i neuropatsku. Nociceptivna bol nastaje zbog trajno prisutnog bolnog podražaja koji se živcima prenosi do centra za bol u središnjem živčanom sustavu, dok neuropatska bol nastaje zbog oštećenja samog živčanog sustava i teže ju je liječiti.

Međutim, kronični bolni podražaji senzibiliziraju i remodeliraju živčani sustav od perifernih receptora do kore mozga na način da se snižava osjetni prag za bol te se „put boli“ lakše i brže aktivira. Zbog toga, bolna stanja koja bi se inače očitovala kao blaga, doživljavaju se kao izuzetno jaka. Bitna je informacija da se remodeliranje živčanog sustava događa već nakon 20 minuta od ozljede. Istraživanja su pokazala kako se kronična bol nakon operativnih zahvata javlja čak u preko 20 % slučajeva dok se postotak kod pacijenata koji su podvrgnuti mastektomiji kreće između 40-60 %.

Obzirom da svaka bol ima biološke, psihološke i socijalne komponentne može se reći da utječe na sve aspekte života – funkcionalnost, aktivnosti svakodnevnog života, posao, hobije, emocionalni status te socijalni život. Emotivne komponente kronične boli uključuju i depresiju, anksioznost te strah od ponovne ozljede. Čak 35 % pacijenata boluje i od depresije što pokazuje na kompleksnost cijele priče kod ljudi koji pate od kroničnih bolova. Manualna terapija ima veliku ulogu u liječenju kronične boli, ali se naglasak stavlja na multidisciplinaran pristup.

Istraživanja su pokazala kako se kronična bol nakon operativnih zahvata javlja čak u preko 20 % slučajeva dok se postotak kod pacijenata koji su podvrgnuti mastektomiji kreće između 40-60 %.

S obzirom da je pravilna rehabilitacija usmjerena na pojedinca koji se nalazi u središtu holističkog pristupa, rehabilitacija treba biti individualizirana. Multidisciplinaran pristup uključuje specijaliste (ovisno o problematici) koji podrazumijevaju liječnike, fizioterapeute, psihologe te pacijentovu obitelj. Kronična bol je invalidizirajući faktor u životu pojedinca stoga zadatak manualnog terapeuta uvijek treba biti nadogradnja znanja i sposobnosti u povećanju kvalitete i funkcionalnosti pacijentova života.

Ukoliko ste imali mastektomiju kontaktirajte nas i u listopadu iskoristite besplatne konzultacije u trajanju od 15 minuta.